یکشنبه 6 مهر 1399   11:12:02
طرح ارتقاء و بروز رساني شايستگي هاي مديريت عملكرد
  • 1398/7/9 سه‌شنبه طرح ارتقاء و بروز رساني شايستگي هاي مديريت عملكرد
    در راستاي بهبود مستمر سامانه مدیريت عملكرد، طرح ارتقاء و بروزرساني شايستگي هاي مديريت عملكرد، با هدف ساده سازي، غني سازي و كاربردي تر نمودن شايستگي ها براي مشاغل متنوع خانواده بزرگ صنعت نفت، از اواخر سال 1397 در دست اقدام قرار گرفته است.
برگزاری چهارمین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396
برگزاری سومین نشست هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه نظام نوین ارزیابی عملکرد
برگزاری جلسات استانداردسازی آبانماه
برگزاری سومین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد
برگزاری دوره بازآموزی سامانه مدیریت عملکرد ویژه هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه
برگزاری دومین نشست هماهنگ کنندگان نظام نوین ارزیابی عملکرد شرکتهای تابعه
برگزاری دومین نشست هماهنگ کنندگان ستاد نظام نوین ارزیابی عملکرد
اولین نشست هماهنگ کنندگان شرکتهای تابعه نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396
برگزاری جلسه نحوه ارتباط سامانه مدیریت عملکرد با سامانه مکانیزه آموزش
برگزاری جلسه ترویج فرهنگ سازی مدیریت عملکرد
برگزاری جلسه تدوین مقررات برنامه مدیریت عملکرد
اولین نشست هماهنگ کنندگان مدیریت های ستادی نظام نوین ارزیابی عملکرد در سال 1396
برگزاری دومین جلسه کمیته راهبردی مدیریت عملکرد
برگزاری کارگروه آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد در سطح شرکت ملی نفت ایران
برگزاری جلسه استاندارد سازی رده برنامه ریزی و آموزش
برگزاری دوره بازآموزی مربیان سیستم مدیریت عملکرد در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
برگزاری سومین جلسه استانداردسازی رده امور کارکنان
برگزاری نخستین جلسه استانداردسازی رده عملیات حفاری
برگزاری جلسه استانداردسازی رده برنامه ریزی،تامین و تخصیص نیروی انسانی
1 2 3