پنجشنبه 1 اسفند 1398   18:18:48

برگزاری جلسات استانداردسازی آبانماه

جلسات استاندارد سازی در آبانماه سال 1396 برگزار گردید.


اولین جلسات استاندارد سازی رده های امور حقوقی ،‌بودجه و کنترل هزینه ها ،‌حسابداری مالی و عملیات مخابرات در آبانماه سال جاری برگزار گردید. در این جلسات عناوین واحدها و ماموریت استاندارد  شدند و مقرر گردید در جلسات آتی سایر بخش ها نیز استاندارد گردند.


کلمات کليدي
 
امتیاز دهی