جمعه 15 اسفند 1399   22:47:28

طرح ارتقاء و بروز رساني شايستگي هاي مديريت عملكرد

در راستاي بهبود مستمر سامانه مدیريت عملكرد، طرح ارتقاء و بروزرساني شايستگي هاي مديريت عملكرد، با هدف ساده سازي، غني سازي و كاربردي تر نمودن شايستگي ها براي مشاغل متنوع خانواده بزرگ صنعت نفت، از اواخر سال 1397 در دست اقدام قرار گرفته است.


اين طرح در سه فاز به شرح ذيل تعريف شده و تحت بررسي مي باشد:
1.    انتقال شايستگي ها از وظيفه به شغل : به منظور كاهش زمان مورد نياز سرپرستان در بخش پايش، شايستگي ها از بخش وظايف حذف، و به بخش ايجاد شغل انتقال مي يابد. براي اين منظور نحوه جديد محاسبات نمرات كمي، كيفي و نهايي در بهمن ماه سال 97، به صورت كامل احصاء و براي واحد فناوري تشريح و ارسال شده است.

2.    بهبود و غني سازي محتواي شايستگي ها : گروه بندي، حذف، اضافه، ادغام و غني سازي محتواي شايستگي ها و سطوح ها آنها، همچنين اضافه نمودن تعاريف و شاخص هاي رفتاري پايه، براي تسهيل رتبه گذاري شايستگي ها در سه بخش( كمتر از حد انتظار، در حد انتظار و بيشتر از حد انتظار)، با مطالعات تطبيقي 29 مدل و فرهنگ شايستگي هاي روز دنيا، از ابتداي سال 98 در دست اقدام قرار گرفت كه طبق برنامه زمان بندي، با هفته اي سه جلسه كارشناسي، نتايج مطالعات تيم تحقيق در آذرماه سال جاري جمع بندي و آماده ارائه به واحد فناوري جهت طراحي و آماده سازي نرم افزار مربوطه خواهد بود.

3.    اضافه نمودن بسته شاخص هاي رفتاري :  به منظور كمك به رتبه بندي شايستگي ها بر اساس نيازهاي متنوع مشاغل، بسته متنوعي از شاخص هاي رفتاري، پس از اجراي مدل جديد در سال 1399 و دريافت بازخورد هاي لازم از سيستم، متناسب با نياز و تنوع كاري و حرفه اي، به شاخص هاي رفتاري پايه، اضافه خواهد گرديد.

 کلمات کليدي
 
امتیاز دهی